PRIVACY STATEMENT

PRIVACY STATEMENT IJsbaanvereniging Nooitgedacht Slagharen e.o.

Algemeen

Uw privacy is van het grootste belang voor de vereniging. Als wij uw gegevens verwerken doen wij dat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die uw persoonsgegevens beschermen. IJsbaanvereniging Nooitgedacht Slagharen e.o., Schuineslootweg 20a te Schuinesloot (verder te noemen IJsbaanvereniging) is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit statement hebben wij voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Bent u lid van onze IJsbaanvereniging, dan worden uw persoonsgegevens opgenomen in onze administratie. Deze persoonsgegevens omvatten: naam, huisadres met postcode en woonplaats.

Rechtsgrond van de verwerking van uw gegevens

Volgens de wetgeving mag de IJsbaanvereniging alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. De IJsbaanvereniging hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:
• In het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
• Om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
• in verband met de gerechtvaardigde belangen van de IJsbaanvereniging, waarbij de IJsbaanvereniging erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.
Zo worden onder andere persoonsgegevens verwerkt in verband met:
• Het verwerken en publiceren van wedstrijduitslagen van activiteiten waar u aan deel genomen heeft
• Het maken van studies, modellen en statistieken;
• Het beheer van ledengegevens of ondersteuning daarvan;
• Het verzorgen en verbeteren van de website;
• Een door de betrokkene verleende toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De IJsbaanvereniging is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat de IJsbaanvereniging de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Voor welke doeleinden gebruikt de IJsbaanvereniging uw gegevens?

De lidmaatschapsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van het lidmaatschap, waaronder: - het vaststellen en innen van de jaarlijkse ledenbijdrage van uw vereniging - het registreren van gegevens voor bij het lidmaatschap behorende producten zoals lidmaatschapskaarten.

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?

De IJsbaanvereniging verstrekt alleen gegevens aan de drukker voor de jaarlijkse ‘kaartjes’. Met de drukker is een overeenkomst afgesloten inzake de bescherming van uw gegevens.

Uitwisseling van persoonsgegevens

De IJsbaanvereniging kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen binnen de vereniging. De IJsbaanvereniging ziet erop toe dat binnen haar vereniging de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast. De IJsbaanvereniging is evenwel niet aansprakelijk wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.
De IJsbaanvereniging zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Bewaren van persoonsgegevens

De IJsbaanvereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigen toestemming verwerking en informatie voorziening

Indien u geen prijs stelt op informatie van de ijsbaanvereniging, of uw toestemming voor de verwerking wenst in te trekken, kunt u een e-mail onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar het e-mailadres op de website. De wijziging zal zo spoedig mogelijk worden doorgevoerd.

Beveiliging

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Mededeling van een inbreuk in verband met persoonsgegevens

Op het moment dat een data lek heeft plaatsgevonden en dit een hoog risico voor jou meebrengt, deelt de IJsbaanvereniging dit zo snel mogelijk mede aan betrokkene.

Wijzigingen

IJsbaanvereniging Nooitgedacht kan dit privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Wij zullen de aangepaste versie publiceren op www.ijsbaanverenigingnooitgedacht.nl.

Vragen?

Bij vragen kunt u een e-mail sturen naar het e-mailadres op de website. Wilt u uw gegevens corrigeren of inzage in deze of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door de IJsbaanvereniging dan kunt u ook een e-mail sturen naar het e-mailadres op de website.

Facebook

Facebook

Twitter

Twitter

Impressie IJsbaan

YouTube

Weer